November 30, 2020

5.4 Milieu – afval-, water- en energiemanagement

Op 19 juli 1999 heeft de Europese Unie richtlijn 1999/74 aangenomen. Deze richtlijn  voorziet in minimumnormen voor de bescherming van legkippen (de kippen die worden gehouden voor de productie van andere eieren dan broedeieren: artikel 2 (2)). Er worden  drie typen systemen omschreven in deze richtlijn, namelijk voor alternatieve, onaangepaste en  aangepaste kooien. De gedetailleerde eisen voor elk van deze systemen zijn opgenomen in de artikelen 4-6.

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/l12067_nl.htm .

De richtlijn werd onverminderd van kracht op 1 januari 2012, wat in de praktijk betekent dat  eieren van legbatterijkippen niet langer in aanmerking komen voor detailhandel en export. Dit heeft een belangrijke impact gehad in de hele EU.