November 24, 2020

5.4.2 Milieu Management

Het is noodzakelijk om een toereikende en betrouwbare waterbron te hebben, voor drinkwater, water voor koeling, reiniging en andere bijkomende zaken.

Ook volgens de richtlijnen van de overheid is de inrichting en het beheer van cruciaal belang bij de bescherming van de bestaande watervoorraden tegen het binnendringen van voedingsstoffen, organische stoffen, ziekteverwekkers en zouten die voortkomen uit de organische afvalproducten in  de eierindustrie. Dit kan gaan om:

  • Handhaving of herstel van de landvegetatie. In het bijzonder de het handhaven van een goede oevervegetatie vermindert de verplaatsing van verontreinigde en geërodeerde bodem richting het oppervlaktewater.
  • Het beschikbaar stellen van buffergebieden wanneer dit vereist is .
  • Het lokaliseren van loodsen en stallen met pluimvee, verwerkingsfaciliteiten, mest, nestafval, afvalstortplaatsen en meren voor afvalwaterbehandeling.
  • Het aanhouden van voldoende buffergebieden wanneer men een locatie kiest, met het oog op mogelijk uitbreiding van de activiteiten in de toekomst.

De belangrijkste potentiële oppervlaktewatervervuilers zijn afvalwater, afvalopslagplaatsen en gebieden waar organische nevenproducten worden verspreid.
Wanneer water een verhoogd gehalte van organische stoffen bevat, neemt het zuurstofgehalte in het water af, wat invloed heeft op vissen en het overige leven in het water. Daarom moet stroming van afvalwater vanuit voedingsstofrijke bronnen vermeden of beperkt worden.