November 27, 2020

5.4.3 Anaerobe vergisting

Anaerobe vergisting (zuurstofloze vergisting) is een bewezen technologie die energie in de vorm van biogas onttrekt uit organisch afval. Dit proces biedt verschillende voordelen voor het milieu. De vergisting van gier en mest resulteert in een stof die, in vergelijking tot onbehandelde gier, een aanzienlijk lager vervuilingspotentieel heeft en geschikter is als voedingsstof in landbouwgrond. Dit is van groot voordeel in de strijd tegen de opwarming van de aarde en het broeikaseffect doordat elektriciteit die wordt opgewekt uit biogas de elektriciteit uit fossiele brandstoffen verdringt. De uitstoot van kooldioxide wordt verminderd.

Milieuvoordelen van anaerobe vergisting:

  • Anaerobe vergisting kan op veel manieren milieuvoordelen opleveren, zoals het tegengaan van waterverontreiniging, het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen en het verminder van geuroverlast als gevolg van mest- en gieropslag. In gebieden waar een hoge concentratie van dierlijke afvalstoffen een bedreiging vormt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, kan anaerobe vergisting  een belangrijke rol spelen in het managen van dit probleem.
  • Anaerobe vergisting biedt meer profijt voor de kwaliteit van het water dan de oorspronkelijke manier van gier- en mestopslag vanwege het lagere vervuilingspotentieel van mest dat anaerobe vergist is. Ook zijn de voedingsstoffen meer ontvankelijk voor opname door planten waardoor er weer minder in de bodem terecht komt.
  • Anaerobe vergisting biedt ook bijkomende voordelen inzake het voldoen aan de  doelstellingen van het Kyoto-protocol en de EU-Richtlijn 2001/77/EG over elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.
  • EU gefinancierd onderzoek concludeerde dat externe kosten op het gebied van de opwarming van de aarde, de volksgezondheid, beroepsgezondheid en  materieelschade door steenkool opgewekte elektriciteit €0.06-0.08/kWh.46 is. Bij een anaerobe vergistingsfabriek die 500 ton per dag verwerkt, kan dit oplopen tot de het afwenden van zo’n € 600.000,- per jaar aan externe kosten.

 

Het grootste struikelblok voor Anaerobe vergisting is dat het financiële rendement nog onvoldoende is om de aanzienlijke investeringskosten terug te betalen. Meer informatie op: